Nedir?

Nedir? (90)

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ile ilgili cümleler içinde geçen isimler ve kavramlarla ilgili nedir? sorunuza cevap olabilecek kısa bilgiler. 

Ağır semaîler, beste formundan hemen sonra fasıllardaki sıraya göre yer alırlar. Adından da anlaşıldığı gibi yapısı ağır, etkili bir formdur. Küçük usûllerle ölçülmüşlerdir. Ağır semailerde kullanılan usûller 10/4'lük Ağır aksak semaî, 10/8'lik Aksak semaî ve 6/2'lik…
Ağır semaî formu nedir? - 4.8 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.
Bazı eserlere başlanırken hemen girişte, yalnız sazların çaldığı küçük bir bölüm bulunur. Buna giriş Müziği, yaygın bir deyimle de aranağme adı verilir. Bir eserin başında olduğu kadar, ortasında ve sonunda bulunan aranağmelere de rastlanır. Iki kıt'alı…
Aranağme nedir? - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 7 kişi oy kullanıldı.
Türk Müziği Terminolojisinde Yozlaşma - Örnek Olay Analizi: Şarkı Formu - Ahmed Tohumcu Özet:Türk müziği tarihi, başlangıcından günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir. Bu evrelerin en önemli belirleyici unsurlarından biri de şüphesiz Türk müziği beste formlarıdır. Bu…
Beste ve beste formu nedir? - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Batı müziğinde; yerinden, 1, 4 ve 5 ses kavramları yoktur. Bu Türk müziği akord düzeniyle ve makamlarla ilgili bir kavramdır. İnsan sesleri; erkek, kadın ve çocuk sesi olmak üzere üçe ayrılır. Erkek sesleri kendi içinde üçe…
Bir ses, dört ses, beş ses, yerinden, transpoze ve göçürme nedir? - 4.4 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 27 kişi oy kullanıldı.
Türk halk müziğinde bir uzun hava türüdür. Konusunu; aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. Çoğunlukla güney ve orta Anadolu bölgelerinde söylenir. Afşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Kırıkkale ve Kırşehir yöresine özgüdür. Usulsüz bir…
Bozlak nedir? - 3.5 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 10 kişi oy kullanıldı.
Müzikte çalgı, istisnâi birkaç form dışnda, ses müziğinin vazgeçilmez eşlik unsuru ve başlıbaşına bir müzik türü olarak çifte fonksiyona sahiptir. Türklerin Hun'lardan beri her iki fonksiyonuyla da kullandıkları mûsikî aletleri, İslamiyetten sonra bir din adamlarının etkisiyle…
Çalgıların sınıfları nedir? - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Câmide icra edilen, gerek ibâdet sırasında, gerekse ibâdet öncesi ve sonrasında, çoğu zaman irticali (doğaçlama) olarak, yâni hafızalardaki melodi kalıplarına belirli ibarelerin döşenmesi şeklinde ortaya çıkan ses mûsikîsine Câmi mûsikîsi denmektedir. Câmi mûsikîsi'nin Özellikleri: Câmi mûsikîsi'nde…
Câmi mûsikîsi nedir? - 3.8 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 8 kişi oy kullanıldı.
Derleme kelimesi özellikle sözlü edebi metinlerin yazıya geçirilmesi işlemi için kullanılır. Belli bir ilmî metot ve disiplin içinde yapılır. Destan, efsane, masal, mani, bilmece, ninni, türkü gibi ürünler bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir kişi tarafından…
Derleme nedir ve nasıl yapılır? - 3.8 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 15 kişi oy kullanıldı.
Bir müzik eserinin ilk satırının başlangıcında bazı işaretler yer alır. Bunlardan bazıları her satırın başına konulur. Bunları anlamadan eseri anlamak ve çözmek mümkün değildir. Sol anahtarının hemen yanında gerek duyulmuşsa diyez ve bemol işaretleri bulunur. Bu…
Donanım nedir? - 3.1 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 7 kişi oy kullanıldı.
Tekkelerde icra edilen zikirlerde, zikre ara verildiğinde, zâkirler tarafından mûsikî eşliğinde terennüm olunan ilâhî parçalara Durak adı verilir. Tanınmış mutasavvıfların Türkçe İlâhî şiirlerinden seçilmiştir. Güftelerde, Allah'ın büyüklük, kudret, ilahi vasıfları ve fiilieri mutasavvıfhâne bir şekilde vurgulanır.…
Durak formu nedir? - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.