Türk sanat müziği ve Türk halk müziği çalgıları

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği çalgıları (11)

Klasik Türk müziği çalgılarımız ve çalgılarımızla ilgili genel bilgiler.

Bağlama ya da saz, Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgıdır. Yörelere ve boyutlarına göre; kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura ve tar gibi.değişik isimler verilmiştir. Tezene veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma…
Tarihsel gelişimi bin yıllar alan Türk çalgılarının macerası Orta Asya’da başlar. O kültürel coğrafyadan uzanan yollar ile Anadolu topraklarına yayılarak Balkanlar’a kadar uzanır. Çalgılarımızın geçmişten günümüze uzanan serüveni tarihin derinliklerinden günümüze Türk kültürel coğrafyasının her bir…
Kânun' un bazı kaynaklara göre büyük Türk bilginlerinden FARABİ (870-950) tarafından icat edildiği söylenmektedir. Aynı kaynaklar Farabi’nin kânun üzerinde çeşitli değişiklikler yaptığını da öne sürmektedir. Ancak, antik çağda Mısır ve Sümerliler tarafından kullanıldığını gösteren bazı tarihi…
Öncelikle keman 4 telli bir çalgıdır. Viola ve violenselinde bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Kemandada gitarda olduğu gibi perde sistemi yoktur. Keman yayı atın kuyruk kıllarından yapılır.Ama genellikle suni kemanlarda…
Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır. Klarnetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar: Kafalık…
Kemençe kelimesi, yayla çalınan sazların, Farsça “yay” anlamındaki keman kelimesinden türemiş ortak adıdır. Arapların rebab dediği bu türe eski Türkler “oklu” anlamında "ıklığ" diyorlardı ki bütün yaylı sazların en kıdemli atasıdır. 10 ila 15. yy.larda yalnız…
Lâvta Arapça lût, Fransızca luth, İngilizce lute, Almanca laute, İtalyanca luito, İspanyolca port laud adları ile bilinmektedir. Roma ve yunan'da ilkel şeklinin adları ise Tesdudo ve Chelys'dir. Osmanlılar da ise lâvta ismiyle adlandırılmıştır. Lâvta geçmiş devirler…
Sümerce'den Farsça'ya geçen "nâ" veya "nay", kamış, kargı anlamlarına da gelen bu çalgının en eski adıdır. Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan mizmâr sözcüğü, (nefes borusu, ses organı anlamında) ney için de kullanılmıştır. Türkçe'…
Klâsik Türk musikisinin ses bakımından en geniş, tannân, zarif, hassas ve içli sazı olan (Tanbur) a milâttan önce ikinci bin yılın başlarında Mezopotamya' da rastlanılmış olduğuna göre bu sazın hemen dört bin yıllık bir mazisi olduğu…
Ud Sözcüğünün Etimolojisi ve Ud'un Tarihçesi Ud kelimesinin aslı Arapça dır: "sarısabır veya ödağacı" anlamındaki "el-oud'dan gelir. Baştaki 'el' kelimesinin, bazı dillerde olup bazılarında olmayan harfi tarif (belirgin tanım edatı) olduğunu bilen Türkler bu edatı atmış,…